Általános szerződési feltételek

Megjegyzés

A következõkben részletezett szállítási és fizetési feltételek képezik az ALUKON KG cég (a továbbiakban: ALUKON) valamennyi szállítási és szolgáltatási szerzõdésének alapját. A szállítási és fizetési feltételeket az ALUKON minden nyomtatványa a hátoldalra nyomtatva tartalmazza. A megrendelõnek ezáltal minden esetben lehetõsége van tudomást venni ezekrõl. A szállítási és fizetési feltételek így a hallgatólagos elfogadás által a szerzõdéskötéssel egyidejûleg hatályba lépnek. Amennyiben a megrendelõ feltételei között az ALUKON szállítási és fizetési feltételeivel ellentmondó határozatok szerepelnek, úgy ezek érvényüket vesztik, hiszen feltételeit az ALUKON szerzõdésbe foglalva világosan írásba fektette.

1. Szerzõdéskötés és a szerzõdés tartalma

A szállítási és szolgáltatási szerzõdés a megbízás ALUKON által történõ írásos megerõsítésével jön létre. Ennek tartalma irányadó. A megrendelõ utólagos változtatásai kizárólag az ALUKON határozott és írásos hozzájárulásával kerülhetnek a szerzõdésbe.

2. Árak, fuvardíj és csomagolás

Az ALUKON megbízás megerõsítésének napján érvényes árai hatályosak. Az árak megállapításának e módszere azzal a kikötéssel érvényes, hogy a megbízás megerõsítésével rögzített megbízási adatok változatlanok maradnak. ALUKON árai gyári átvétellel, EURO-ban, a szállítás idõpontjában törvényileg hatályos forgalmi adó hozzászámításával értendõek. Csomagolási, bérmentesítési, biztosítási és egyéb szállítási költségeket az ár nem tartalmaz. Ezekrõl kiegészítõ számla kerül kiállításra. Minden ettõl való eltéréshez ALUKON határozott írásos hozzájárulása szükséges. Amennyiben a szállítás a megrendelõ terhére történik, a kockázat rá hárul, amint az áru a gyárat elhagyta. Bármely ALUKONt nem terhelõ okból történõ áruvisszavétel esetén a megrendelõre hárul az áru ALUKONig történõ szállításáig felmerülõ kockázat. A megrendelõ által a megbízás írásos megerõsítését követõen kért, a megbízás tárgyában történõ változtatásokhoz a megbízás ALUKON által történõ újbóli megerõsítése szükséges. Minden változtatással kapcsolatban felmerülõ költség a megrendelõt terheli. Szerkezeti rajzok, szerszámok és eszközök, minták és minden olyan elõkészítõ munka költségérõl, mely a megrendelõ igényének megfelelõen merül fel, számla kerül kiállításra abban az esetben is, ha megrendelõ errõl nem adja ki a megbízást. Ilyen esetben a megtérítendõ költségek meghatározását az ALUKON végzi. Megrendelõ legalább a helyileg szokásos kártérítésre kötelezett.

3. Szállítási hibák / szállítási határidő

Gyártástól függõ hiányos vagy többletszállítás a megrendelt mennyiség 10 %-ának megfelelõ mértékben megengedett. Hasonlóképpen csökkennek / növekednek a térítendõ költségek. ALUKON jogosult a részszállításra. Az ALUKON által megadott szállítási határidõk az áru elküldésének idejére vonatkoznak. A szállítási idõ akkor tekintendõ betartottnak, ha az áru eddig az idõpontig elhagyja a gyárat vagy szállítási készenlétérõl a megrendelõ eddig az idõpontig értesül. Szállítási idõpontok és szállítási határidõk csak akkor minõsülnek kötelezõ érvényûnek, ha a megrendelõ felé írásban is ekképp foglaltatnak. Amennyiben az áru elõállításához vagy a szállítás végrehajtásához a megrendelõ részérõl valamilyen tevékenység szükséges, a szállítási határidõk csak e tevékenység megrendelõ által történõ hiánytalan elvégzésétõl számítva kezdõdnek meg. A kötelezõ szállítási határidõ túllépése esetén a megrendelõ megfelelõ utólagos határidõt szab ki. Amennyiben a megfelelõ utólagos határidõn belül sem kerül sor szállításra, ALUKON kizárólag a szállítási határidõnek nem megfelelõen szállított árumennyiség számlaértékéért felel, legfeljebb az elszenvedett kár összegéig. Vis major, üzemzavarok vagy hasonló elõre nem látott, ALUKONt nem terhelõ körülmények az üzemzavar idejére mentesítik ALUKONt a szállítási határidõk betartása alól. Ilyen esetekben a megrendelõ kiváltképp nem jogosult a szerzõdéstõl való visszalépésre és / vagy kártérítés érvényesítésére.

4. Garanciavállalás

Megrendelõnek az árut az átvételt követõen haladéktalanul át kell vizsgálnia az esetleges hiányosságok végett. A hiányosságokat azonnal, legalább az áru átvételét követõ egy héten belül írásban jelezni kell az ALUKON felé. Amennyiben a szállított áru hiánytalanságának vizsgálata nem történik meg, a hiányosságokról ALUKON nem, nem idõben vagy nem elõírásszerûen kap értesítést, akkor erre vonatkozólag mindennemû garanciavállalás érvényét veszti. A garanciavállalás ideje alapvetõen egy év. Ez vonatkozik a rejtett hiányosságokért vállalt garanciára is. Csekély hibák, melyek sem az áru értékét, sem alkalmazhatóságát vagy használhatóságát jelentõsen nem csökkentik, nem esnek a garanciavállalás hatálya alá. Amennyiben garanciavállalásra kötelezett hiányosság merül fel, akkor a megrendelõ alapvetõen pótlásra vonatkozó igényt támaszthat. ALUKON jogosult a pótlás saját választása szerint történõ végrehajtására. Ebben az esetben ALUKON jogosult a pótlás helyett az új szállítás lehetõségével élni. Ha a pótlás nem sikerül, ALUKON újbóli pótlásra jogosult. ALUKON ebben az esetben is dönthet az újbóli pótlás és az új szállítás között. A megrendelõ csak akkor jogosult a szerzõdéstõl való visszalépésre és / vagy kártérítési igényeinek érvényesítésére, ha a pótlás újfent -legalább kétszer- sikertelen volt. Kártérítésre vonatkozó igényt akkor támaszthat a megrendelõ, ha ALUKONt súlyos gondatlanság vagy szándékos károkozás terheli. A kártérítési igény minden esetben az elszenvedett kár összegére korlátozódik. A megrendelõ hiányosság következményébõl eredõ károkra vonatkozó kártérítést nem érvényesíthet, kivéve, ha a kár szándékos károkozásból vagy durva gondatlanságból ered.

5. Áruvisszavétel

Áruvisszavétel csak ALUKON határozott elõzetes hozzájárulásával történhet. Nem ALUKON hibájából eredõ áruvisszavétel esetén az áruérték 15 %-ának megfelelõ összeg levonásra kerül a jóváírás során. Különleges eljárással gyártott áruk és késztermékek alapvetõen nem válthatók vissza.

6. Kötelezettségszegés

A kötelezettségszegésért vállalt felelõsség az ALUKON esetén a durva gondatlanságra vagy szándékos károkozásra korlátozódik. ALUKON alapvetõen nem vállal felelõsséget olyan kötelezettségszegésért, mely a megrendelõ által ellenõrzött rajzokra, nyomtatott anyagokra vagy a megrendelõ által gyártási dokumentációként kiadott mintákra vezethetõ vissza. Másolt dokumentációk szerkezeti formájáért és pontosságáért ALUKON alapvetõen nem vállal felelõsséget. ALUKON kötelessége csupán, hogy a megrendelõt a dokumentációkban foglaltak technikai kivitelezésének lehetetlenségérõl -amint felismerhetõ- haladéktalanul tájékoztassa. ALUKON kiváltképp a megrendelõ által átadott dokumentációkban foglaltak megvalósítása esetén nem vállal felelõsséget harmadik fél ipari jogainak megsértéséért. ALUKONt nem terheli harmadik fél ipari jogainak vizsgálatára vonatkozó kötelezettség.

7. Fizetési feltételek

Valamennyi ALUKON által kiállított számla azonnal és minden levonás nélkül esedékes. A megrendelõnek nem áll jogában a kifizetést visszatartani vagy felszámolni, még reklamáció esetén sem, ha vitathatatlan vagy jogerõsen megállapított követelésrõl van is szó. Esedékes számla késedelmes fizetése esetén ALUKON jogosult a BGB § 247 szerinti mindenkori alapkamatot 8 százalékponttal meghaladó késedelmi kamat követelésére, esetleges nagyobb késedelmi kár kimutatása azonban mindenkor lehetséges. Váltó csak határozott írásos hozzájárulással, csekk pedig csak teljesítés fejében és minden esetben a jóváírás feltételével kerül elfogadásra. Amennyiben a megrendelõ késedelmesen fizet, úgy ALUKON jogában áll, hogy a szerzõdés további teljesítésétõl a szerzõdés teljesítésére vonatkozó késõbbi felszólítás esetén is elálljon. Amennyiben a fizetési igény jelentõs veszélyeztetésének lehetõsége lép fel, ALUKON jogosult arra, hogy elõlegfizetésre vagy megfelelõ biztosítékra igényt támasszon. Ha a megrendelõ az elõleg fizetését vagy a biztosíték rendelkezésre bocsátását megtagadja, úgy ALUKON jogában áll, hogy a szerzõdés további teljesítésétõl elálljon, a szerzõdést felmondja és kártérítést követeljen. Beérkezõ fizetések elõször mindig a költségek és kamatok, aztán pedig a fõkövetelések kiegyenlítésére kerülnek felhasználásra. Több követelés fennállása esetén a beérkezõ fizetések a követelések között mindig a legkorábbi követelés kiegyenlítésére kerülnek felhasználásra. Amennyiben korábbi számlákra vonatkozó fizetési határidõk már lejártak, úgy újonnan kibocsátott számla összegének engedményekkel történõ csökkentésére nincs lehetõség.

8. Tulajdonjog fenntartása

A szállított áru ALUKON minden megrendelõvel szemben a számla keltekor fennálló követelésének teljes kifizetéséig ALUKON tulajdonát képezi. A tulajdonjog tárgyát képezõ áru megmunkálása vagy feldolgozása esetén ALUKONt megilleti a munkálatok által keletkezõ áru (közös) tulajdonlása a tulajdonjog tárgyát képezõ áru megmunkálás vagy feldolgozás elötti állapotának megfelelõ érték nagyságáig. A tulajdonjog tárgyát képezõ áru értékesítése csak a megrendelõ szabályszerû üzleti forgalmazásában megengedett. Amennyiben a megrendelõ továbbértékesíti a tulajdonjog tárgyát képezõ árut, akkor a vásárlóval szemben támasztott követelését köteles az értékesítés idõpontjában ALUKONnak átengedni. A megrendelõnek köteleznie kell a vásárlót arra, hogy a továbbértékesítésbõl eredõ fizetési kötelezettségének közvetlenül az ALUKON felé történõ fizetéssel tegyen eleget. Kivételek ez alól csak az ALUKON és a megrendelõ közötti elõzetes írásbeli megegyezés esetén lehetségesek. Egyébként a tulajdonjog tárgyát képezõ áru fölötti mindenfajta rendelkezés lehetõsége kizárt, fõképp a biztosíték-átruházás és az elzálogosítás nem megengedett. Amennyiben a megrendelõ vagyonának esetleges felszámolása érinti a tulajdonjog tárgyát képezõ árut, úgy errõl ALUKONt az összes szükséges adatot (végrehajtási okirat aktaszáma, végrehajtási eljárás ügyszáma és a bírósági végrehajtó neve) megadva és adott esetben a végrehajtási jegyzõkönyvet is mellékelve azonnal írásban tájékoztatni kell. Minden ALUKON által a megrendelõ rendelkezésére bocsátott és a teljesítés mint olyan részét nem képezõ dolog (például vázlatok és tervrajzok, szerkezeti rajzok, eszközök és szerszámok, stb.) mindvégig ALUKON tulajdonában marad.

9. Teljesítés helye és illetékesség

A teljesítés helye minden szerzõdõ fél számára Konradsreuth. A szerzõdõ felek megállapodásaiból származó mindenfajta vita Hof/Saale kizárólagos illetékességébe tartozik. Külföldi szállítások esetén kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság által szabályozott jog érvényes.

10. Záró rendelkezések

A szerzõdés egyes rendelkezéseinek esetleges hatálytalansága nem érinti a szerzõdés többi rendelkezésének hatályát. A hatálytalan rendelkezés az eredetileg szándékolt tartalomnak és gazdasági célnak leginkább megfelelõ hatályos rendelkezéssel helyettesítendõ. Valamennyi a  szerzõdéses viszony hatályát érintõ nyilatkozatot írásba kell fektetni. Az írásos formában történõ rögzítés követelményétõl való eltéréshez szintén írásos megerõsítés szükséges.


ALUKON KG, Konradsreuth 2013.09.23. 
Stand: 09/2013