Produkty

Ogólne warunki handlowe

Informacja wstępna

Poniższe warunki dostaw i płatności stanowią podstawę wszystkich umów na dostawy i świadczenia podpisywanych przez firmę ALUKON KG – dalej zwaną ALUKON. Warunki dostaw i płatności wydrukowano na odwrocie wszelkich formularzy ALUKON. Zamawiający ma dzięki temu zawsze możliwość zapoznania się z nimi. W ten sposób warunki dostaw i płatności uznaje się od początku trwania stosunków handlowych za niezakwestionowane i obowiązują jako milcząco przyjęte. Niezgodne z warunkami dostaw i płatności ALUKON warunki zamawiającego nie obowiązują, chyba że zostaną wyraźnie potwierdzone przez ALUKON na piśmie jako integralne elementy umowy.

1. Zawarcie umowy i jej treść

Umowa o dostawy i usługi zostaje zawarta dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez ALUKON. Miarodajna jest treść zatwierdzenia. Późniejsze zmiany wprowadzane przez zamawiającego stają się częścią umowy dopiero po wyraźnym zaakceptowaniu na piśmie przez ALUKON.

2. Ceny, transport i opakowanie

Obowiązują ceny ALUKON z dnia potwierdzenia zlecenia. Ten warunek ceny objęty jest zastrzeżeniem, że dane, na których opiera się potwierdzenie zlecenia pozostaną niezmienne. Ceny ALUKON uznawane są jako EXW i nie uwzględniają podatku VAT, który należy doliczyć według stawki obowiązującej w momencie dostawy. Cena nie obejmuje opakowania, kosztów pocztowych, ubezpieczenia i innych kosztów wysyłki. Są one fakturowane dodatkowo. Różnice wymagają wyraźnego potwierdzenia na piśmie przez ALUKON. Jeżeli transport realizowany jest na koszt zamawiającego, ryzyko przechodzi na niego w chwili opuszczenia zakładu przez towar. Jeżeli towar zostanie wycofany z przyczyn, za które nie odpowiada ALUKON, zamawiający ponosi ryzyko do momentu przyjęcia towaru w ALUKON. Jeżeli na podstawie pisemnego potwierdzenia zlecenia, na życzenie zamawiającego, zostaną wprowadzone zmiany w przedmiocie robót, wymagane jest nowe potwierdzenie zlecenia przez ALUKON. Wszelkie zmiany zostaną zafakturowane zamawiającemu. Rysunki konstrukcyjne, narzędzia, wzory i podobne prace wstępne, wymagane przez zamawiającego zostaną zafakturowane również wtedy, gdy nie dojdzie do udzielenia zlecenia.

W tym zakresie ALUKON zobowiązana jest do określenia wysokości należnego wynagrodzenia. Minimum stanowi zwykłe lokalne wynagrodzenie.

3. Wady dostawy / termin dostawy

Dozwolone są odchyłki w ilości dostaw w obie strony w wymiarze 10% wielkości zamówienia. W tym samym zakresie ulega zwiększeniu / zmniejszeniu należne wynagrodzenie. ALUKON przysługuje prawo realizacji dostaw częściowych. Terminy dostaw podane przez ALUKON odnoszą się do daty wysyłki towaru. Uznaje się termin za dotrzymany, jeżeli we wskazanym momencie opuści zakład lub zamawiający zostanie poinformowany o gotowości do realizacji dostawy. Terminy dostaw uznawane są za obowiązujące, jeżeli zostaną pisemnie potwierdzone jako takie zamawiającemu. Jeżeli przy wykonaniu przedmiotu zamówienia lub realizacji dostawy wymagane jest działanie zamawiającego, terminy dostaw rozpoczną bieg dopiero od pełnej realizacji tego działania przez zamawiającego. Przy przekroczeniu wiążącego terminu dostawy zamawiający zobowiązany jest zapewnić odpowiedni dodatkowy termin. W przypadku, gdy wiążące terminy dostaw, wraz z odpowiednim terminem dodatkowym nie będą dotrzymywane, ALUKON odpowiada wyłącznie za zafakturowaną wartość towarów niedostarczonych na czas, maksymalnie do wysokości braku.

Siła wyższa, zakłócenia działalności zakładu lub inne nieprzewidywalne i niezawinione przez ALUKON okoliczności zwalniają ALUKON od konieczności przestrzegania terminów dostaw na czas zakłócenia. W takich przypadkach zamawiający w szczególności nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania zapłaty odszkodowania.

4. Rękojmia

Zamawiający zobowiązany jest skontrolować towar bezpośrednio po otrzymaniu pod kątem braku wad. Wady należy zgłaszać ALUKON natychmiast na piśmie, najpóźniej w terminie tygodnia od otrzymania towaru. Jeżeli nie zostanie przeprowadzona kontrola pod kątem braku wad, jeżeli wady nie zostaną zgłoszone terminowo lub w wymaganej formie, to nie obowiązuje jakakolwiek rękojmia z nimi związana. Okres rękojmi co do zasady wynosi jeden rok. Dotyczy to również odpowiedzialności za wady ukryte. Niewielkie wady, nie wpływające istotnie na wartość ani możliwość zastosowania przedmiotu zamówienia są wyłączone spod rękojmi. Jeżeli występuje wada objęta rękojmią, zamawiającemu co do zasady przysługuje wyłącznie roszczenie o wykonanie uzupełniające. ALUKON przysługuje prawo realizacji wykonania uzupełniającego według własnego uznania. ALUKON ma prawo wykonania nowej dostawy w miejsce wykonania uzupełniającego. Jeżeli wykonanie uzupełniające nie powiedzie się, ALUKON przysługuje prawo ponownego wykonania uzupełniającego. Również w tym przypadku ALUKON podejmuje decyzję realizacji wykonania uzupełniającego lub nowej dostawy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub podniesienia roszczeń odszkodowawczych dopiero, gdy wykonanie uzupełniające wielokrotnie – przynajmniej dwa razy – nie powiedzie się. Roszczenie odszkodowawcze występuje wyłącznie w przypadkach rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania po stronie ALUKON. Roszczenie odszkodowawcze każdorazowo ograniczone jest do wysokości negatywnego interesu umownego. Roszczenie odszkodowawcze w przypadku szkód następczych w związku z wystąpieniem wady jest wykluczone, jeżeli wada nie wynika z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

5. Zwroty towaru

Zwroty towaru dozwolone są wyłącznie na podstawie wcześniejszej, pisemnej zgody ALUKON. Za zwroty towarów z przyczyn nieleżących po stronie ALUKON, odejmuje się do 15% wartości towaru. Zwrot wersji specjalnych i produktów gotowych jest co do zasady niedozwolony.

6. Naruszenia obowiązków

Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków przez ALUKON ograniczona jest do rażącej niedbałości lub umyślnego działania. ALUKON nie odpowiada co do zasady za naruszenia obowiązków, związane ze sprawdzanymi przez zamawiającego rysunkami, formularzami lub wzorami, zatwierdzonymi przez zamawiającego jako dokumentacja produkcyjna. ALUKON co do zasady nie odpowiada za konstrukcję i prawidłowość powielanych dokumentów. ALUKON ma jedynie obowiązek niezwłocznie poinformować zamawiającego o braku możliwości technicznej realizacji dokumentacji, o ile taki fakt zostanie stwierdzony. Odpowiedzialność za naruszenie chronionych praw osób trzecich jest wykluczona w szczególności przy wykonywaniu prac według wytycznych zamawiającego. ALUKON nie ma obowiązku przeprowadzania kontroli pod kątem praw chronionych osób trzecich.

7. Warunki płatności

Wszystkie faktury ALUKON płatne są natychmiast, bez jakichkolwiek potrąceń. Zamawiający nie jest uprawniony do wstrzymywania płatności ani do kompensaty, również z tytułu reklamacji, chyba że potrącenie dotyczy roszczenia bezspornego lub stwierdzonego prawomocnie. W przypadku przyznania terminu płatności ALUKON przysługuje prawo do naliczenia po jego przekroczeniu odsetek za zwłokę w wysokości 8 punktów procentowych ponad daną stawkę bazową według § 247 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), przy czym nie wyklucza to możliwości wykazania związanej ze zwłoką szkody w większym wymiarze.

Jeżeli ALUKON i zamawiający ustalą realizację płatności w drodze not obciążeniowych, wóczas płatności będą realizowane przez polecenia zapłaty w ramach SEPA (Direct Debit B2B). Informacja wstępna (pre-notification) o terminie i wysokości obciążenia zostanie przekazana wraz z fakturą stanowiącą podstawę obciążenia, nie później niż na jeden dzień roboczy banku przed obciążeniem.

Weksle przyjmowane są wyłącznie po wyraźnym pisemnym potwierdzeniu, czeki tylko w miejsce świadczenia i tylko z zastrzeżeniem uznania.

Jeżeli zamawiający popada w zwłokę z płatnością ALUKON przysługuje prawo odmowy dalszej realizacji umowy, bez konieczności ponownego wezwania do jej wykonania. W przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia dla zaspokojenia roszczenia płatności, ALUKON przysługuje prawo domagania się przedpłat lub ustanowienia zabezpieczenia w dostatecznej wysokości. Jeżeli zamawiający odmawia przedpłat lub ustanowienia zabezpieczenia ALUKON przysługuje prawo odmowy dalszej realizacji umowy, odstąpienia od umowy i podniesienia roszczeń odszkodowawczych. Płatności przychodzące zaliczane są w pierwszej kolejności zawsze na koszty, następnie na odsetki a dopiero później na poczet należności głównej. W przypadku wielu roszczeń płatności zaliczane są w pierwszej kolejności na poczet najstarszego z nich. Jeżeli termin płatności za dawniejszą fakturę jest przekroczony, potrącenie skonta w nowszej fakturze jest niedozwolone.

8. Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością ALUKON do momentu realizacji pełnej płatności przez zamawiającego wszystkich roszczeń ALUKON na dzień wystawienia faktury. W przypadku modyfikacji lub przetworzenia towaru objętego zastrzeżeniem ALUKON przysługuje prawo (współ)własności wobec powstałej rzeczy w wysokości wartości towaru objętego zastrzeżeniem przed jego przetworzeniem. Sprzedaż towaru objętego zastrzeżeniem możliwa jest wyłącznie w ramach zwykłej działalności handlowej zamawiającego. Jeżeli zamawiający odsprzedaje towar objęty zastrzeżeniem, w momencie sprzedaży dokonuje cesji roszczenia wobec nabywcy na ALUKON. Zamawiający zobowiązany jest nałożyć na nabywcę obowiązek świadczenia płatności wynikającej z odsprzedaży bezpośrednio do ALUKON. Wyjątki od tej zasady wymagają wcześniejszych uzgodnień na piśmie pomiędzy ALUKON i zamawiającym. W pozostałym zakresie wszelkiego rodzaju dysponowanie towarem objętym zastrzeżeniem jest niedozwolone, w szczególności zakazuje się przewłaszczenia na zabezpieczenie i zastawu. W przypadku skierowania na majątek zamawiającego egzekucji komorniczej, jeżeli ta egzekucja obejmuje towar objęty zastrzeżeniem, należy natychmiast powiadomić na piśmie ALUKON, podając wszystkie wymagane dane (sygnatura akt tytułu egzekucyjnego, sygnatura akt postępowania egzekucyjnego i nazwisko komornika), w razie potrzeby załączając protokół egzekucji. Przedmioty udostępnione przez ALUKON zamawiającemu, nie będące częścią świadczenia jako takiego (np. projekty, rysunki konstrukcyjne, narzędzia itp.) pozostają własnością ALUKON.

9. Miejsce spełnienia świadczenia i miejscowa właściwość sądowa

Miejscem spełnienia świadczenia dla wszystkich stron umowy jest Konradsreuth. Wyłączną miejscową właściwość sądową dla wszelkich sporów stron ustala się na Hof/Saale. Dla dostaw zagranicznych obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.

10. Postanowienia końcowe

Bezskuteczność poszczególnych postanowień nie narusza skuteczności pozostałych postanowień. Postanowienie bezskuteczne strony zastąpią takim skutecznym prawnie postanowieniem, które jest możliwie najbardziej zbliżone do pierwotnie zamierzonej treści i pierwotnego celu gospodarczego. Wszelkie oświadczenia, wpływające na skuteczność stosunku umownego wymagają formy pisemnej. Zmiana wymogu formy pisemnej również wymaga tej formy.

ALUKON KG, Konradsreuth, dnia 23.09.2013 

Stan: 09/2013