produkty

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní poznámka

Níže uvedené dodací a platební podmínky jsou základem veškerých smluv o dodávkách a smluv o dílo firmy ALUKON KG - v následujícím textu označované dále jako ALUKON. Dodací a platební podmínky jsou vytištěny na zadní straně všech formulářů firmy. Objednavatel tak má kdykoliv možnost se s nimi seznámit. V okamžiku počátku obchodních vztahů tak dodací a platební podmínky nabývají platnost. Pokud by v podmínkách objednavatele byla obsažena ustanovení, která by byla v rozporu s dodacími a platebními podmínkami firmy ALUKON, tato ustanovení neplatí, ledaže by bylo firmou ALUKON výslovně a písemně potvrzeno, že se taková ustanovení stávají součástí smlouvy.

1. Uzavření a obsah smlouvy

Smlouva o dodávce a Smlouva o dílo jsou uzavřeny teprve písemným potvrzením zakázky firmou ALUKON. Jejich obsah je směrodatný. Dodatečné změny objednavatele se obsahem smlouvy stávají pouze s výslovným písemným souhlsem firmy ALUKON.

2. Ceny, dopravné a balné

V platnosti jsou ceny platné ke dni potvrzení zakázky firmou ALUKON. Toto stanovení ceny je učiněno s výhradou neměnnosti zadaných údajů, které byly podkladem k potvrzení zakázky. Ceny firmy ALUKON se rozumí ze závodu, měnou je EURO a jsou uváděny bez zákonné DPH, platné v okamžiku dodávky. Balné, poštovné, pojištění a ostatní náklady na přepravu nejsou v ceně obsaženy a budou fakturovány navíc. Odchylky od výše uvedeného musí být učiněny písemnou formou a musí být výslovně odsouhlaseny firmou ALUKON. Pokud je přeprava uskutečňována na náklady objednavatele, přechází na něj riziko okamžikem, kdy zboží opustí náš závod. Pokud je zboží převzato zpět z důvodů, za které nenese firma ALUKON zodpovědnost, nese objednavatel riziko až do přijetí zboží firmou ALUKON.

Pokud jsou po písemném potvrzení zakázky na smluvním předmětu na přání objednavatele prováděny změny, musí být firmou ALUKON znovu písemně potvrzena zakázka. Veškeré změny jsou účtovány objednavateli. Konstrukční výkresy, nástroje, vzory a podobné přípravné práce, prováděné na popud objednavatele, budou účtovány také tehdy, nebudeli zakázka udělena.

Do té míry náleží určení dlužné úhrady firmě ALUKON, minimálně je za toto dlužná místně obvyklá úhrada.

3. Nedostatky v dodávce / dodací lhůta

Zvýšení či snížení dodávek, podmíněné výrobními možnostmi, je přípustné do výše 10 % objednaného množství. Stejnou měrou se zvyšuje / snižuje dlužná úhrada. Firma ALUKON je oprávněna k dílčím dodávkám. Dodací lhůty, uváděné firmou ALUKON, se vztahují k datumu odeslání zboží. Dodací lhůta je považována za dodrženou, pokud zboží k tomuto okamžiku opustí výrobní závod, nebo pokud je objednavateli sdělena informace o připravenosti zásilky k odeslání. Dodací lhůty a termíny jsou závazné pouze tehdy, pokud byly objednavateli jako takové potvrzeny písemně. Pokud by pro výrobu díla nebo provedení dodávky bylo nutné jednání objednavatele, začíná dodací lhůta běžet až okamžikem úplného provedení takovéhoto úkonu objednavatelem. V případě překročení závazné dodací lhůty je objednavatel povinen poskytnout přiměřenou dodatečnou lhůtu na dokončení. Pokud není dodržena závazná dodací lhůta včetně přiměřené dodatečné lhůty, firma ALUKON ručí výhradně za fakturační hodnotu množství zboží, které nebylo dodáno včes, maximálně ve výši negativního zájmu.

Vyšší moc, provozní poruchy nebo podobné nepředvídatelné a firmou ALUKON neovlivnitelné okolnosti zprošťují firmu ALUKON dodržení dodacích lhůt na dobu trvání provozní poruchy. Objednavatel není obzvláště v těchto případech oprávněn odstoupit od smlouvy a/nebo uplatňovat náhradu škody.

4. Záruka

Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Erhalt auf Mangelfreiheit zu überprüfenObjednavatel je povinen po obdržení zboží toto zboží překontrolovat na eventuální nedostatky. Případné nedostatky je nutno firmě ALUKON oznámit ihned, minimálně do týdne po obdržení zboží, a to písemnou formou. Pokud objednavatel nezkontroluje zboží či pokud nedostatky nejsou oznámeny, nejsou oznámeny včas nebo správnou formou, odpadá pro tento případ jakákoliv povinnost ručení. Záruční povinnost činí zásadně jeden rok. To se týká i záruky na skryté vady. Chyby malého rozsahu, které podstatně neovlivňují hodnotu zboží, ani způsobilost nebo použitelnost díla, jsou ze záruky vyloučeny. Pokud se vyskytne nedostatek, za který by byla firma ALUKON povinna ručit, má objednavatel v zásadě pouze nárok na dodatečné plnění. Firma ALUKON je oprávněná provést dodatečné plnění dle vlastní volby. Firma ALUKON je přitom oprávněná, provést místo dodatečného plnění novou dodávku. Pokud se dodatečné plnění nepovede, je firma ALUKON oprávněna k opakovanému dodatečnému plnění. Také v tomto případě se firma ALUKON rozhodne mezi dodatečným plněním a novou dodávkou. Objednavatel je oprávněn k odstoupení od smlouvy / nebo k uplatnění svých nároků na úhradu škody teprve poté, pokud dodatečné plnění ztroskotalo opakovaně - minimálně dvakrát. Nárok na náhradu škody existuje pouze tehdy, pokud je firma ALUKON zodpovědná za hrubou nedbalost či úmysl. Nárok na náhradu škody je v každém případě omezen na negativní zájem. Náhrada škody za následné škody vzniklé nedostatkem je vyloučena, pokud základem těchto nedostatků nebyl úmysl či hrubá nedbalost.

5. Vrácení zboží

Vrácení zboží může probíhat pouze s výhradním předchozím souhlasem firmy ALUKON. Za vrácené zboží, za které nenese vinu firma ALUKON, se v případě dobropisu strhává 15% ceny zboží. Na výrobky vyrobené na zakázku a na hotové výrobky se vrácení zboží obecně nevztahuje.

6. Porušení povinností

Ručení za porušení povinností firmy ALUKON se omezuje na hrubou nedbalost nebo úmysl. Firma ALUKON zásadně neručí za porušení povinností, které je možno odvodit z výkresů zkontrolovaných objednavatelem, tiskových předloh nebo vzorů, uvolněných objednavatelem jako podklady pro výrobu. Firma ALUKON zásadně neručí za konstrukční uspořádání a správnost reprodukovaných předloh. Firma ALUKON má pouze povinnost neprodleně upozornit objednavatele na nemožnost technické realizace předloh - pokud to ovšem lze rozeznat. Zvláště je vyloučeno ručení za porušení ochranných práv třetích osob při provádění prací dle zadání objednavatele. Firma ALUKON nemá povinnost kontroly s ohledem na ochranná práva třetích osob.

7. Platební podmínky

Veškeré faktury firmy ALUKON jsou splatné ihned a bez jakéhokoliv skonta. Objednavatel není oprávněn zadržovat platby či provádět vzájemný zápočet, ani z důvodu reklamací, ledaže by se jednalo o nepopíratelnou nebo pravomocně stanovenou pohledávku. Při poskytnutí platebního cíle je firma ALUKON oprávněna při jeho překročení požadovat úroky z prodlení ve výši vždy 8 procentních bodů nad aktuálně platnou základní úrokovou sazbou dle § 247 Obč.zák., přičemž je kdykoliv možné prokázat vyšší škodu z prodlení.

Pokud je mezi firmou ALUKON a objednavatelem sjednáno strhávání plateb v procesu vrubopisů, probíhá to prostřednictvím procesu firemních vrubopisů SEPA (Direct Debit B2B). Předběžná informace (Pre-Notification) o termínu a výši zatížení je podána fakturou, která je základem dané zatíženky, nejpozději však jeden pracovní bankovní den před zatížením.

Směnky jsou přijímány pouze s výslovným písemným souhlasem, šeky pouze v případě plnění a vždy s výhradou dobropisu.

Je-li objednavatel v prodlení s platbou, má firma ALUKON právo odmítnout další plnění smlouvy, a to i bez opětovného vyzvání ke splnění smluvního závazku. Pokud nastane podstatné ohrožení nároku na platbu, je firma ALUKON oprávněna vyžadovat platbu předem nebo dostatečnou jistinu. Pokud objednavatel tuto platbu předem nebo jistinu odmítne, je firma ALUKON oprávněna odepřít další plnění smlouvy, odstoupit od smlouvy nebo uplatnit nárok na náhradu škody. Došlé platby jsou vždy zúčtovány nejprve na náklady, úroky, a naposledy na hlavní pohledávku. V případě více pohledávek jsou platby zúčtovány vždy na aktuálně nejstarší pohledávku. Pokud jsou již platební termíny starších faktur překročeny, není možné provést skonto u faktury mladší.

8. Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává až do úplného splacení všech pohledávek vůči objednavateli k datu fakturace vlastnictvím firmy ALUKON. V případě obrobení nebo zpracování zboží s výhradou vlastnictví náleží firmě ALUKON (spolu)vlastnictví vzniklé věci v hodnotě stavu zboží s výhradou vlastnictví před obrobením nebo zpracováním. Prodej zboží s výhradou vlastnictví je přípustný pouze v řádném obchodním styku objednavatele. Pokud objednavatel prodá zboží s výhradou vlastnictví dále, odstupuje okamžikem prodeje firmě ALUKON pohledávku vůči nabyvateli. Objednavatel je povinen nabyvatele zavázat k tomu, aby v rámci platební povinnosti, vyplývající z přeprodeje, provedl platbu přímo firmě ALUKON. Výjimky z tohoto musí být předem písemně ujednány mezi firmou ALUKON a objednavatelem. Veškeré dispozice se zbožím s výhradou vlastnictví jsou ostatně nepřípustné, zvláště pak není povoleno převedení záruky nebo zástava tohoto zboží. Pokud proběhne exekuce na majetek objednavatele a je tím dotčeno zboží s výhradou vlastnictví, je objednavatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně a v písemné formě firmě ALUKON, a to s uvedením veškerých potřebných údajů (spisová značka soudního případu, jednací číslo exekučního řízení a jméno soudního vykonavatele), případně s přiložením exekučního příkazu. Věci poskytnuté firmou ALUKON objednavateli, které nejsou součástí výkonu jako takového (například návrhy, konstrukční výkresy, nástroje atd.), zůstávají vlastnictvím firmy ALUKON.

9. Místo plnění a soudní příslušnost

Místem plnění je pro všechny smluvní partnery Konradsreuth. Výhradním místem soudu pro řešení veškerých sporů vzniklých z ujednání smluvních stran je Hof/Saale. Pro dodávky do zahraničí platí výhradně právo Spolkové republiky Německo.

10. Závěrečná ustanovení

Neúčinnost jednotlivých ustanovení neovlivňuje účinnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení je třeba nahradit takovým účinným ustanovením, které se co možná nejvíce přibližuje původně zamýšlenému obsahu a hospodářskému účelu.

Veškerá prohlášení, týkající se účinnosti smluvního vztahu, musí být provedena písemnou formou. Změnu požadavku na písemnou formu je třeba učinit taktéž písemnou formou. 

ALUKON KG, Konradsreuth, dne 23.09.2013
Stav: 09/2013