Producten

Algemene Voorwaarden

Opmerking vooraf

De onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden vormen de basis voor alle leverings- en serviceovereenkomsten van de firma ALUKON KG, hierna ‘ALUKON’ genoemd. De leverings- en betalingsvoorwaarden zijn op de achterzijde van alle formulieren van ALUKON afgedrukt. De besteller heeft dus altijd de mogelijkheid hiervan kennis te nemen. Vanaf het begin van de zakenrelaties gelden de leverings- en betalingsvoorwaarden dan ook als niet-tegengesproken krachtens stilzwijgende goedkeuring. Indien de voorwaarden van de besteller bepalingen bevatten die in strijd zijn met de leverings- en betalingsvoorwaarden van ALUKON, dan zijn deze bepalingen niet geldig, tenzij ze door ALUKON uitdrukkelijk en schriftelijk als inhoud van de overeenkomst worden bevestigd.

1. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

De leverings- en serviceovereenkomst komt pas tot stand met de schriftelijke orderbevestiging van ALUKON. De inhoud hiervan is bepalend. Latere wijzigingen door de besteller worden slechts met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ALUKON inhoud van de overeenkomst..

2. Prijzen, vrachtkosten en verpakking

De op de dag van de orderbevestiging geldende prijzen van ALUKON zijn van kracht. Deze prijsbepaling is onder het voorbehoud dat de ordergegevens waarop de orderbevestiging gebaseerd is, onveranderd blijven. De prijzen van ALUKON gelden af fabriek in euro excl. de op het tijdstip van de levering geldende wettelijke btw. Verpakking, port, verzekering en andere verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Deze worden aanvullend in rekening gebracht. Afwijkingen hiervan zijn alleen geldig mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ALUKON. Indien het transport op kosten van de besteller plaatsvindt, gaat het risico op hem over, zodra de goederen de fabriek verlaten. Indien goederen worden teruggenomen om redenen waar ALUKON niet verantwoordelijk voor is, dan draagt de besteller het risico tot aankomst bij ALUKON.

Wanneer na de schriftelijke orderbevestiging op wens van de besteller nog wijzigingen aan de bestelde goederen worden aangebracht, dan is een nieuwe schriftelijke orderbevestiging van ALUKON vereist. Alle wijzigingen worden aan de besteller in rekening gebracht. Constructietekeningen, werktuigen, monsters en soortgelijke voorbereidingen die voor de besteller zijn uitgevoerd, worden ook in rekening gebracht, wanneer het order niet wordt geplaatst.

Hierbij is het aan ALUKON om de verschuldigde vergoeding te bepalen. Ten minste de ter plaatse gebruikelijke vergoeding is verschuldigd.

3. Laattijdige levering, levertermijn

Productietechnisch onvermijdelijke meer- of minderleveringen tot 10% van de bestelde hoeveelheid zijn toegestaan. De verschuldigde vergoeding wordt hierbij in dezelfde mate verhoogd resp. verlaagd. ALUKON heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. De door ALUKON aangegeven levertijden hebben betrekking op de verzenddatum van de goederen. Ze gelden als nagekomen, als op het betreffende tijdstip de goederen de fabriek verlaten of de besteller wordt meegedeeld dat de goederen klaar zijn voor levering. Levertijden en levertermijnen zijn slechts bindend, indien ze tegenover de besteller schriftelijk als bindend zijn bevestigd. Indien voor de uitvoering van het werk of de levering een handeling van de besteller vereist is, beginnen de levertijden pas te lopen nadat deze handeling door de besteller volledig is uitgevoerd. Bij een overschrijding van de bindende levertermijn dient de besteller een redelijke uiterste termijn toe te staan. Indien de bindende levertermijn inclusief redelijke uiterste termijn niet worden nagekomen, is ALUKON uitsluitend aansprakelijk voor de factuurwaarde van de hoeveelheid goederen die niet op tijd werden geleverd, maximaal ten bedrage van het ‘negatieve belang’.

Overmacht, bedrijfsstoringen of soortgelijke onvoorzienbare omstandigheden waar ALUKON niet verantwoordelijk voor is, ontslaan ALUKON van de nakoming van de levertermijnen en dit voor de duur van de bedrijfsstoring. In dit geval heeft de besteller met name niet het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken en/of een schadeclaim in te dienen.

4. Garantie

De besteller moet de goederen direct na ontvangst controleren op eventuele gebreken. Gebreken dienen direct, ten minste binnen een week na ontvangst van de goederen, schriftelijk aan ALUKON te worden gemeld. Indien geen controle op gebreken plaatsvindt en eventuele gebreken niet, niet op tijd of niet in de vereiste vorm worden gemeld, dan vervalt hiervoor elke garantie. De garantieperiode bedraagt in principe één jaar. Dit betreft ook de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken. Minieme fouten die noch de waarde, noch de geschiktheid of bruikbaarheid van het werk wezenlijk verminderen, zijn van de garantie uitgesloten. Indien er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, dan heeft de besteller in principe slechts recht op herstel. Hierbij heeft ALUKON het recht de overeenkomst naar eigen keuze na te komen. ALUKON heeft het recht om in plaats van een reparatie een nieuwe levering uit te voeren. Mislukt de nakoming, dan heeft ALUKON het recht nogmaals te proberen een herstel uit te voeren. Ook in dit geval mag ALUKON zelf kiezen tussen een reparatie of nieuwe levering. De besteller heeft pas het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken en/of een schadeclaim in te dienen, indien het herstel herhaaldelijk – ten minste twee keer – mislukt is. Een recht op schadevergoeding bestaat slechts, indien ALUKON grove nalatigheid of opzet ten laste kan worden gelegd. Het recht op schadevergoeding is in elk geval beperkt tot het ‘negatieve belang’. Een schadevergoeding voor gevolgschade is uitgesloten, tenzij deze aan opzet of grove nalatigheid te wijten is.

5. Terugneming van goederen

Goederen kunnen alleen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ALUKON worden teruggenomen. Voor een terugneming waar ALUKON niet verantwoordelijk voor is, wordt bij de creditnota 15% van de goederenwaarde in mindering gebracht. Maatwerk en afgewerkte producten zijn over het algemeen van een terugneming uitgesloten.

6. Plichtsverzuim

De aansprakelijkheid bij plichtsverzuim van ALUKON beperkt zich tot grove nalatigheid en opzet. ALUKON is principieel niet aansprakelijk voor plichtsverzuim dat te wijten is aan tekeningen, kopijen of monsters die door de besteller gecontroleerd en voor de productie vrijgegeven zijn. Voor de constructieve vormgeving en juistheid van gereproduceerde ontwerpen is ALUKON principieel niet aansprakelijk. ALUKON heeft slechts de plicht de besteller – voor zover dit duidelijk is – onverwijld te wijzen op de onmogelijkheid van de technische uitvoering van de ontwerpen. Met name wordt bij de uitvoering van een werk volgens de richtlijnen van de besteller de aansprakelijkheid voor inbreuken op de octrooirechten van derden uitgesloten. Met betrekking tot de octrooirechten van derden bestaat er voor ALUKON geen controleplicht.

7. Betalingsvoorwaarden

Alle facturen van ALUKON zijn direct en zonder welke aftrek dan ook betaalbaar. De besteller heeft niet het recht om betalingen achter te houden of te verrekenen, ook niet bij reclames, tenzij het om een onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vordering gaat. Bij het toestaan van een betalingstermijn heeft ALUKON volgens § 247 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) het recht om bij overschrijding hiervan rente wegens laattijdige betaling te eisen ten bedrage van 8 procentpunten boven de geldende basisrentevoet, waarbij het bewijzen van een hogere schade wegens de laattijdige betaling altijd mogelijk is. Indien tussen ALUKON en de besteller de inning van betalingen via automatische afschrijving wordt overeengekomen, dan vindt dit plaats door middel van het zakelijke SEPA-incasso (Direct Debit B2B). De vooraankondiging (pre-notification) over de datum en het bedrag van de afschrijving vindt plaats met de desbetreffende factuur, evenwel uiterlijk één bankwerkdag voor de afschrijving.

Wissels worden uitsluitend met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, cheques uitsluitend als betaling en telkens onder het voorbehoud van de creditering aangenomen.

Indien de besteller met de betaling achter is, staat het ALUKON vrij om de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren, ook zonder dat hiervoor nogmaals een verzoek tot naleving van de overeenkomst noodzakelijk is. Indien een aanzienlijke bedreiging voor de vordering optreedt, heeft ALUKON het recht vooruitbetalingen of voldoende zekerheden te eisen. Weigert de besteller een vooruitbetaling te verrichten of een zekerheid te stellen, dan heeft ALUKON het recht de verdere naleving van de overeenkomst te weigeren, zich uit de overeenkomst terug te trekken en een schadeclaim in te dienen. Ontvangen betalingen worden altijd eerst op de kosten en rente en pas daarna op de hoofdvordering verrekend. Bij meerdere vorderingen worden de betalingen altijd eerst op de oudste vordering verrekend. Indien betalingstermijnen voor oudere facturen al overschreden zijn, is een korting voor contante betaling van een recentere factuur niet mogelijk.

8. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven tot de volledige betaling van alle op de factuurdatum bestaande vorderingen op de besteller eigendom van ALUKON. In het geval van een be- of verwerking van de goederen onder eigendomsvoorbehoud wordt ALUKON mede-eigenaar van de nieuwe zaak, en dit voor de waarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud in hun toestand vóór de be- of verwerking. Een verkoop van de goederen onder eigendomsvoorbehoud is alleen binnen het normale handelsverkeer van de besteller toegestaan. Verkoopt de besteller de goederen onder eigendomsvoorbehoud, dan staat hij op het ogenblik van de verkoop zijn vordering op de koper aan ALUKON af. De besteller dient de koper ertoe te verplichten om in het kader van zijn uit de wederverkoop resulterende betalingsplicht, de betaling direct aan ALUKON te verrichten. Uitzonderingen hierop moeten vooraf schriftelijk tussen ALUKON en de besteller worden overeengekomen. Verder zijn alle beschikkingen over de goederen onder eigendomsvoorbehoud verboden, met name de overdracht tot zekerheid of verpanding zijn niet toegestaan. Vindt een gedwongen tenuitvoerlegging met betrekking tot het vermogen van de besteller plaats en worden de goederen onder eigendomsvoorbehoud hierdoor getroffen, dan moet dit onmiddellijk schriftelijk aan ALUKON worden meegedeeld onder vermelding van aller noodzakelijke gegevens (dossiernummer van de executoriale titel, zaaknummer van de executie en naam van de gerechtsdeurwaarder), eventueel ook met toevoeging van het exploot van executie. Zaken die ALUKON de besteller ter beschikking heeft gesteld en die geen bestanddeel van het werk als zodanig zijn (bijvoorbeeld ontwerpen, constructietekeningen, werktuigen enz.), blijven eigendom van ALUKON.

9. Plaats van handeling en bevoegde rechter

De plaats van handeling is voor alle contractanten Konradsreuth. Voor alle geschillen uit de overeenkomsten tussen de partijen is uitsluitend de rechter te Hof/Saale bevoegd. Voor leveringen naar het buitenland is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

10. Slotbepalingen

De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De ongeldige bepaling moet worden vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijk bedoelde inhoud en het oorspronkelijk beoogde economische doel het dichtste benadert.

Alle verklaringen die de geldigheid van de contractuele relatie betreffen, moeten schriftelijk worden vastgelegd. Ook een wijziging van de clausule die de schriftelijke vorm voorschrijft, moet schriftelijk gebeuren.

ALUKON KG, Konradsreuth, 23-09-2013
Versie: 09-2013